ABCDE – för alla terminer (mer eller mindre)

Akut andningssvårighet

Patienten är inneliggande på sjukhuset sedan igår för utredning av
oklar andfåddhet. Man beslutar att göra en CT-angio för att utesluta
lungemboli. Patienten har precis kommit tillbaka till vårdavdelning
efter CT och börjar nu plötsligt må dåligt. Ansvarig sjuksköterska ber
dig snabbt komma in på salen i egenskap av avdelningsläkare. Din
uppgift är att inhämta relevant information om patientens tillstånd
och ordinera lämplig akutbehandling utifrån detta. I rummet möter
du patienten och en sjuksköterska.
(Du förväntas inte göra någon ytterligare undersökning av patienten.)

AnIVA Patient på akutrummet (? – T11 ht18)

Du är jour på akuten och ambulansen har just kommit in med en 27-
årig kvinna som misstänks ha tagit tabletter. Du blir kallad till
akutrummet och får rapport om att patienten var vaken i
ambulansen, men att hon nu inte går att få kontakt med.
Du ska:
 Påbörja ett initialt omhändertagande av patienten
 Du behöver själv genomföra de praktiska åtgärderna
Patienten på stationen är en docka och instruktör i rummet kommer
att på fråga från dig ge dig de uppgifter som inte kan undersökas/ses
på dockan.

Patienten hade en opiodintox

Strukturerad bedömning av vitalparametrar (T8 ht12-vt15)

”På denna station ska du visa din färdighet vad gäller primärt omhändertagande av en patient med potentiell svikt i sina vitalfunktioner.

Du är jour på akuten och in på traumarummet kommer en XX* -årig man/kvinna* som har voltat med sin bil på motorvägen i halkan. Han/Hon* satt fastbältad och airbagen har löst ut. Patienten kunde själv kliva ur bilen, låg vaken på marken när ambulansen kom.

Utför en strukturerad primär bedömning, vidta adekvata åtgärder och sammanfatta din bedömning.”

Intressanta filmer på Moodle för detta område:

 • Sök i Umuplay på ”Sviktande” och se film ”Sviktande vitalparametrar” under T7 – AnIVA.

Luftvägshinder (T8 ht13)

Exempel på dörr-information saknas.

Exempelvis: Ofri luftväg, agera.


Röd patient på akuten (T8 ht15)

Du är AT-läkare Gällivare Sjukhus. Du är ensam nattjour och tar alla patienter som kommer till akuten. Nu kommer ett larm från ambulansen om en dålig patient som de snart är framme med. Du går till akutrummet för att ta emot ambulansen.

DU SKA PÅ DENNA STATION

 • Genomföra initialt handläggandet enl. ABCDE (berätta samtidigt vad du gör!)
 • Ställa en preliminär diagnos
 • Påbörja eventuell behandling
 • Ordinera fortsatta kontroller

INSTRUKTIONER

 • Som hjälp har du sjuksköterskan från ambulansen.
 • Markera och berätta vad du undersöker
 • Om du ber om en kontroll får du resultatet. Om du frågar något får du svar.

Intressanta filmer på Moodle för detta område:

– Sök i Umuplay på ”Aniva” och se filmen ”Simulatorövning intro” om strukturerat omhändertagande.


Para ihop slangar och katetrar (T8 vt14)


SBAR + ordination (T8 ht14-ht16)

På denna station ska du visa din färdighet vad gäller bedömning, åtgärder och kommunikation med en sjuksköterska runt en patient på akuten som inte mår bra. 

Det är natt och du är jour på en akutmottagning. Fem patienter har kommit in skadade från en trafikolycka. Du är på väg till traumarummet att ta hand om en av de svårast skadade patienterna. En sjuksköterska stoppar dig på väg dit och vill att du tittar på en av de ”lättare” skadade patienterna som hon inte tycker mår bra. Du kan inte gå till den patienten just nu utan måste vidare till traumarummet. 

Du ska utifrån den information sjuksköterskan kan ge dig göra en preliminär bedömning och ordinera initiala åtgärder.  

Exempel på ordinationer:


MC-olycka SBAR (T8 ht15)

”Du ska nu utföra en strukturerad SBAR-rapport till IVA-dr på inläst patient inklusive ordinationer för fortsatt omhändertagande och prioriteringar av åtgärder.”

(Troligtvis finns lapp med info om patienten inne på rummet)

Tilläggskommentar (bör dubbelkollas):

Antibiotikaprofylax vid öppen fraktur = ekvacillin 2 g x 4.


Handläggning – medvetslös patient (T6 ht14)

Exempel på dörr-information saknas.

Underligt att D – disability inte skulle undersökas för diffdiagnostik – strukturell/metabol orsak, enl. VAPÖRN – vakenhet (RLS/GCS), andningsmönster, pupiller (likstora? ljusreagerande?), ögonställning/-rörelser, rörelser (asymmetri i extremiteter vid t.ex. smärtstimuli?), nackstelhet.

Differentialdiagnoser:

MIDAS HUSK – Meningit/sepsis, intoxikation, diabetes, andningsinsufficiens (inkl. t.ex. främmande kropp), subarach/subdural. Herpesencefalit, uremi, status epilepticus, korsakoffs.

 • b-glukos – diabetes, 
 • sat/blodgas – andningsinsuff, ketoacidos, intox
 • CRP/temp – sepsis/meningit, herpesencefalit
 • DT hjärna – subarach/subdural, t.ex. tumör som gett EP

Kan också vara t.ex. leversvikt, hjärtstopp/arytmi (EKG), elektrolytrubbning m.m.

Intressanta filmer på Moodle för detta område:

– Sök i Umuplay på ”Koma” och se Koma 1, Koma 2 och Koma 3 under T6 övrig medicin (eller T9 Neurologi)


Handläggning – medvetslös pat. 2 (T6 vt16-T11 ht18)

”Du jobbar på akutmottagningen en lördagskväll. En ung student (20-30 år) har blivit medvetslös i en studentkorridor och två bekanta har kört in hen till akuten (3 minuters bilväg).

Patienten har flyttats in till en brits på akutrummet där tjänstgörande sjuksköterska har bedömt patientens vitalparametrar (ABC) och ni behöver agera direkt.

Interagera med sköterskan. Ordinera akut utredning och ev. behandling.”


PVK-sättning (T8 ht15)

På denna station ska du visa din färdighet vad gäller att sätta nål för att kunna ge intravenösa läkemedel. 

Scenariot är att du har bestämt dig för att du ska ge en infusion med 1 liter ringer-acetat inom 1 timme för att stabilisera en patient som har haft magsjuka. Patienten är 22 år gammal, man, och har inga andra kända sjukdomar. Patienten ligger inne på ett rum på akutmottagningen. 


Ung pat. kollapsar (T8 vt17-ht18)

”På denna station ska du visa din färdighet vad gäller primärt omhändertagande av en patient med sviktande vitalfunktioner. 

Du sitter på akutavdelningens fikarum och kopplar av. En ung man sitter bredvid dig och fikar medan han studerar. Plötsligt tar han sig för bröstet, du hör starka in- och utandningsbiljud. Sedan segnar han ner. Genomför en strukturerad primär bedömning och vidta adekvata åtgärder. Resonera högt samtidigt som du gör bedömningen och åtgärderna. Sammanfatta därefter vad som hänt enligt SBAR för den personal som tar över efter några minuter.”

Den nedre mallen är den nyaste.