EKG – för alla terminer


Teori 

 • Sätt att räkna tid i EKG utan EKG-linjal – med SVT-formeln: S (sträcka), v (hastighet), t (tid)
 • Normal pappershastighet 50 mm/s (v) – ibland 25 mm/s. Sällsynt också 12,5 mm/s.
 • 1 liten ruta = 1 mm (S)
 • T = S/v = 1/50 = 0,02 s per ruta (= 20 ms/ruta)

1. El-axel (bara för att man annars lätt glömmer det)

 • Normal = -30 till 90˚ (dvs mellan aVL och aVF), vä-ställd < -30 och hö-ställd > 90
 • Utgå från ett iso-elektriskt QRS-komplex bland extremitetsavledningarna – gå därifrån 90 grader (3 avledningar) i riktning åt det håll R-vågen blir högre
 • Alt. Se vilken avledning som har högst R-våg

2. Rytm

 • Regelbunden/oregelbunden? 
 • Extraslag (SVES/VES)?

3. Frekvens

 • Normala frekvenser:
 • Sinusrytm – 50-100 bpm
 • Nodal rytm – 40-50 bpm
 • Ventrikulär rytm – 30-40 bpm
 • Om det finns en 10-sekunders-remsa – räkna antalet QRS och multiplicera med 6.
 • Om EKG tar upp hela pappret – multiplicera antal QRS med 10 för ett ungefärligt värde.
 • Om pappershastighet 50 mm/s – Dela 600/*antal rutor på ett R-R-intervall* (enl. EKG.nu)
 • Om pappershastighet 25 mm/s – Dela 300/*antal rutor på ett R-R-intervall*  (enl. EKG.nu)

4. P-våg

 • Positiv i avledning II? (ja – sinusrytm)
 • Normalt: Duration ≤ 0,12 s (6 rutor) och Amplitud < 2,5 mm
 • P-mitrale: Vänster förmaksförstoring, Duration > 0,12 s. 2-pucklig p-våg
 • P-pulmonale: Höger förmaksförstoring, Amplitud > 2,5 mm
 • Negativ p-våg = ev. nodal rytm.

5. PQ-tid

 • Normalt = 0,12-0,22 s (6-11 rutor)
 • Om < 0,12 s preexcitation. Finns deltavåg som vid WPW?
 • Om > 0,22 s AV-block

6. Q-våg

 • Patologisk om:
 • Duration > 0,03 s (d.v.s. 1,5 rutor)
 • Amplitud ≥ 25% av amplitud av R-vågen i samma avlednings amplitud
 • QS-komplex i V2 eller V3 (ok i V1)

7. QRS

 • Normal duration < 0,10 s (5 rutor) – annars ledningshinder.
 • Utseende? T.ex. M-form, deltavåg

8. R-vågen

 • Amplituder, förhöjda:
 • R i V5 + S i V1 > 38 = Vänsterkammarhypertrofi (+ har vä-ställd elaxel)
 • R > S i V1 = Högerkammarhypertrofi (+ har hö-ställd elaxel)
 • Progression:
 • Normalt är R-vågen högst i V3-V4, stiger-V3/V4-sjunker.
 • Om avkapad R-våg – Icke-Q-vågsinfarkt.

9. S-T-sträckan

 • Höjning mäts i J-punkten:
 • ≥ 2 mm för män i V2-V3
 • ≥ 1,5 mm för kvinnor i V2-V3
 • ≥ 1 mm i övriga avledningar, för alla.
 • Sänkningar mäts i J + 60 ms (d.v.s. J + 3 rutor)
 • > 0,5 mm i alla avledningar
 • T-våg – konkordant/diskonkordant?

10. QT-tid

 • Mäts sällan, sällan relevant.
 • < 0,45 s för män, < 0,47 s för kvinnor

Förmaksfladder

 • Regelbundet sågtandsmönster istället för normala p-vågor
 • T.ex. 2:1, 3:1 eller 4:1-blockering
 • Frekvens ca 280-300 (på p-vågorna)
 • Normala QRS

Förmaksflimmer

 • P-våg saknas eller isoelektrisk baslinje
 • Oregelbunden kammarrytm
 • Normala QRS

AV-block

 • AV-block 1: regelbunden PQ-tid > 0,22 s, normala p & QRS
 • AV-block 2: Vissa p-vågor överleds, andra inte. Normala p & QRS. 2 typer:
 • AV-block 2 Mobitz typ 1: Successiv ökning av PQ-tid
 • AV-block 2 Mobitz typ 2: Regelbunden PQ-tid, men vissa p-vågor överleds inte
 • AV-block 3: Normala p-vågor, men antingen: Ventrikulär (breda QRS, frekvens <40/min) eller Nodal (smala QRS, frekvens 40-50/min) ersättningsrytm, utan relation till p-vågorna som har frekvens 50-100/min.

Grenblock

 • Högersidigt:
 • QRS-duration ≥ 0,12s
 • M-formade QRS i högersidiga bröstavledningar (V1-V3) med diskonkordanta ST-T-vågor
 • Bred och djup S-våg i vänstersidiga avledningar (V5-V6 och I + aVL)
 • Vänstersidigt:
 • Om nytillkommet – går inte att utesluta hjärtinfarkt! (STEMI)
 • QRS-duration enl. ovan
 • M-form i vänstersidiga bröstavledningar (V5-V6) med diskonkordanta ST-T-förändringar
 • Bred och djup S-våg i högersidiga bröstavledningar (V1-V3)

STEMI

 • ST-höjning i 2 angränsande avledningar:
 • ≥ 2 mm resp ≥ 1,5 mm i V2-V3 för män resp. kvinnor
 • ≥ 1 mm i övriga avledningar, för alla
 • Anterior (LAD – left anterior descending artery) = V1-V3
 • Inferior (Oftast hö koronarkärl, annars vänster cirkumflexa) = II-III
 • Posterior (LCX – left circumflex artery) = ST-sänkning anteriort, V1-V3
 • Lateralt (LAD/LCX) = V4-V6

NSTEMI

 • ST-sänkning ≥ 0,5 mm i J + 60 ms, i 2 angränsande avledningar eller
 • T-negativisering ≥ 1 mm i 2 angränsande avledningar
 • (Instabil angina = EKG utan förändringar eller som vid NSTEMI, men utan signifikant troponinstegring.)

Q-vågsinfarkt

 • Patologiska Q-vågor (duration > 0,03 s eller amplitud 25% av R-vågen) i 2 angränsande avledningar eller
 • QS-komplex i V2-V3

EKG 1 (ht12)

Exempel på dörr-information saknas.

Svaret var: Oregelbunden rytm, P våg saknas, Frekvens ~ 100 slag/min, PQ-tid ej mätbar, QT-tid ~ 300ms, QRS-form u.a., ST: ST-T förändringar i aVF och III, ospecifika. TOLKNING: förmaks-flimmer/-fladder.

EKG 2 (vt13)

Exempel på dörr-information saknas.

Tacksamt att mycket står i EKG:t… Ev. vänstergrenblock? Kontakta grundare om ni har annat förslag.